XDe club vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon binnen MHC Dalfsen

Een hand op de schouder, een aai over de bol... Moet kunnen? ...Een grap over iemands handicap/uiterlijk? ...Een 'dubbele' betekenis?... De coach in de kleedkamer? .... Waar liggen de grenzen? En naar wie ga je toe als de grenzen worden overschreden? Het kan om zaken gaan die een trainer of coach betreffen, maar ook alle andere onderwerpen die jezelf of de vereniging raken.

Binnen een vereniging als MHC Dalfsen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Deze rol speelt een vertrouwenscontactpersoon.


De vertrouwenscontactpersoon van MHC Dalfsen is Inge Meeske. Inge is bereikbaar op 06 - 4942 8140 of [email protected]


Bij deze vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met je vragen, opmerkingen en suggesties die je besproken wilt hebben, maar te persoonlijk vindt of niet kan/wil bespreken met een commissielid of bestuurslid van MHC Dalfsen. Iedereen (jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden, commissieleden) kan bij deze vertrouwenscontactpersoon terecht.

De vertrouwenscontactpersoon kan naar jou luisteren en je van advies dienen. Indien je dit wenst kan de vertrouwenscontactpersoon jouw vraag of probleem met het bestuur of de betreffende commissie bespreken zonder je naam te noemen. 

Tegelijkertijd heeft de vertrouwenscontactpersoon de rol om het bestuur en de vereniging gevraagd en ongevraagd te adviseren op het nemen van preventieve beleidsmaatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag.

Via onderstaande links lees je meer over de normen en waarden die MHC Dalfsen voor staat. Lees ze gerust eens aandachtig door. Het is belangrijk dat je je als lid van MHC Dalfsen vertrouwd voelt bij de club.
De rol van de Vertrouwenscontactpersoon binnen MHC Dalfsen

MHC Dalfsen wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.


Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag waaronder seksuele intimidatie niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen MHC Dalfsen willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen MHC Dalfsen een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.


Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van MHC Dalfsen?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.
De vragen die je hebt kunnen gaan over:

· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.

· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

· je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;

· iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

· pesten en gepest worden;

· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

· het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van MHC Dalfsen op de juiste plaats is.


Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daarvan op de hoogte bent. De vertrouwenscontactpersoon moet elk incident geanonimiseerd met het bestuur bespreken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit dan zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven. Uiteraard is de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.


Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen MHC Dalfsen-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHC Dalfsen-verband en de betrokkene(n).
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHC Dalfsen.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.


De NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar op: maandag t/m vrijdag: 8.00 – 22.00 uur zaterdag: 12.00 – 16.00 uur

Het telefoonnummer: 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Vanuit het buitenland: +31 630 621 707
Gedragsregels begeleiders in de sport

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011.